Back to List
Theresa Apocalypse
mihoyo
Celestial Hymn
Moves
Celestial Gladius

Mid-range 5-sequence attack with ethereal blades.

Theresa Apocalypse
mihoyo
Starlit Astrologos
mihoyo
Valkyrie Pledge
mihoyo
Violet Executer
mihoyo
Sakuno Rondo
mihoyo
Celestial Hymn
mihoyo
Luna Kindred
mihoyo
Twilight Paladin