Back to List
Rozaliya Olenyeva
mihoyo
FERVENT TEMPO △
Moves
Blazing Tones

Greatsword attacks.

Rozaliya Olenyeva
mihoyo
FERVENT TEMPO △
mihoyo
Molotov Cherry